Att köpa - Villkor

 

 1. Inledning och Tillämplighet

Dessa villkor gäller för auktioner och försäljning av föremål som Södersens Auktionshus AB erbjuder via företagets webbsida (”Webbsidan”). Försäljningen sker på våra online-auktioner (”Tjänsten”) där en kund (”Köparen” eller ”Kunden”) kan registrera sig och få ett användarkonto för att köpa föremål via Tjänsten.

Kontaktuppgifter till Södersens Auktionshus AB är:

Södersens Auktionshus AB, org nr: 556188-3884

Jättorpsvägen 3, 746 93 Bålsta

0171-534 50

info@sodersens.se

 

 1. Registrering

För att ta del av tjänsten och köpa varor krävs att du som kund har registrerat dig. Registrering sker genom att fylla i registreringsformuläret som finns på Webbsidan. Där erhåller kunden ett kundnummer och lösenord som sedan används för att logga in. Efter inloggning har kunden möjlighet att registrera inropsuppdrag mm. Vid registrering skall korrekta personuppgifter och adress anges samt kunden åtar sig att hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepteras Villkoren och Kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges. Godkännandet av aktuella villkor sker vid registrering av bud. Om ett företag anges krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till Villkoren också är kontaktperson. Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i Kundens namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda eget logginnamn och lösenord. Kunden har inte rätt att överlåta eller sälja logginnamn eller lösenord till utomstående. Kunden får heller inte tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes logginnamn eller lösenord. Personer under 18 år och personer som temporärt eller permanent blivit avstängda från Södersens Auktionshus tjänster får ej registrera sig eller på annat sätt använda tjänsten genom eget eller annans kundkonto.

 

 1. Personuppgiftsbehandling

Södersens Auktionshus AB följer aktuella personuppgiftslagar och kommer alltid behandla dina personuppgifter med integritet och säkerhet i fokus. Ansvarig för insamlade personuppgifter:

Södersens Auktionshus AB, org nr: 556188-3884

Jättorpsvägen 3, 746 93 Bålsta

0171-534 50

info@sodersens.se

 

3.2 Uppgifter Södersens Auktionshus behöver från dig som kund: Namn, Personnummer, Adress, Telefonnummer, E-post, Kontouppgift (gäller enbart säljande kunder)

OBS! Uppgifter om lösenord sparas ej i skriven form utan är krypterade, och betraktas som varje användares enskilda egendom.

 

3.3 Personuppgifter som lämnats i samband med registrering av ett användarkonto med syfte att sälja eller köpa objekt på våra auktioner används för att kunna fullfölja avtal avseende köp och försäljningar av objekt på auktion (samt eventuella tilläggstjänster) och för att följa aktuell lagstiftning inom t.ex. skatt- och redovisning.

3.4 Uppgifter till tredje part: Förutom i de fall och i de syften som anges nedan, kommer lämnade uppgifter aldrig att säljas eller på annat sätt överföras till annat företag eller annan tredje part.

Tredje part får endast tillgång till personuppgifter från Södersens Auktionshus som är nödvändiga för att de ska kunna utföra våra tjänster, såsom IT-leverantörer, bank, systemutvecklare och redovisningsbyrå. Tredje part får endast använda personuppgifterna i enlighet med instruktioner från Södersens Auktionshus och därmed aldrig använda uppgifterna för eget bruk eller eget syfte. Södersens Auktionshus har ingått adekvata avtal med respektive part om efterföljandet av GDPR. 

3.5 Du har alltid rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

Södersens Auktionshus rättar på begäran uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera kundnummer/mina sidor samt Din användning av dessa, liksom för att förhindra missbruk av användande av tjänst.

En kunds personuppgifter används även för att tillhandahålla ett effektivare stöd och för att förbättra vårt innehåll och våra produkterbjudanden. Dessutom kan en kunds personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till kunden.

Kunden samtycker uttryckligen till att Södersens Auktionshus får använda dennes personuppgifter för att ta kontakt och lämna information till Kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev mm, som är relevanta för Kundens användning av Webbplatsen. Om Kunden inte önskar erhålla dessa meddelanden, kan denne tacka nej genom att skriftligen informera oss.

 

 1. Katalog/Objektsbeskrivning/Utropspriser

Katalogens utropspriser är angivna i svenska kronor och baserade på en marknadsanpassad värdering och skall endast tjäna som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga det angivna utropspriset. Uppgifter i katalogen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Eventuella ändringar sker i objektsbeskrivningen. Framkommer väsentliga nya fakta om föremålet har Södersens Auktionshus rätt att avsluta pågående auktion och publicera om varan med ny information under nytt objektsnummer. Det är köpande kunds ansvar att besikta varan innan budgivning och köp.

 

 1. Budgivning och köp

För att delta i budgivning krävs att kunden har ett kundnummer och därmed godkänt auktionsvillkoren. Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål är ej tillåtet, ej heller att manipulera budgivning genom ombud.

Bud läggs via Webbsidan. Lägsta tillåtna bud framkommer genom fastställd budstege. Ditt bud är alltid ett maxbud. Södersens Auktionshus bjuder så förmånligt som möjligt upp till och med maxbudet. Det vinnande budet kan således bli lägre än angivet maxbud. Om en auktion avslutas med två lika höga bud är först inkommande det vinnande budet. Samtliga bud är bindande. Registreras ett bud inom de sista 2 minuterna innan en auktion avslutas så förlängs automatiskt budgivningen så att det åter är 2 minuter kvar till auktionen avslutas.

Alla inropsuppdrag och andra meddelanden till Södersens Auktionshus via Internet går på avsändarens risk och Södersens Auktionshus ansvarar inte för felskrivningar, förseningar i överföringen eller andra tekniska störningar, som möjliggör utnyttjandet av Internet-tjänster. Vid större tekniska störningar kan auktioner förlängas tills störningar upphört, detta meddelas på hemsidan.

 

 1. Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal (2005:59) har konsumenter ångerrätt vid köp på nätauktion. Detta gäller ej köp gjorda av näringsidkare. Köparen ska inom 14 dagar meddela Södersens Auktionshus via mail info@sodersens.se att man avser att utnyttja ångerrätten. Meddelandet ska innehålla kundnummer, objektsnummer samt vara skickat från mailadress som är registrerat på kundnumret. Retur ska ske på kundens bekostnad och vara Södersens Auktionshus tillhanda inom 14 dagar från reklamation.  Det är kundens ansvar att objektet lämnas tillbaka i exakt samma skick som vid köptillfället.

Om Södersens Auktionshus har anledning att misstänka att ångerrätt missbrukas, tex används för att ej behöva stå fast vid bud och därmed påverka budgivningsprocessen, förbehåller sig Södersens Auktionshus rätten att stänga ner kundens konto för vidare användning. Ett nytt konto får då inte öppnas utan skriftligt godkännande av Södersens Auktionshus.

 

 1. Avgifter

Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsföremål försäljnings- och inropsprovision samt slagavgift. Inropsprovision om 18 % på klubbat pris plus moms (22.5% inklusive moms) samt en slagavgift om 48 kr plus moms (60 kr inklusive moms) tillkommer per utropsnummer.

 

 1. Följerätt

Enligt ändring (SFS 1995:1273) i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk tillkommer en avgift vid vidareförsäljning av konstverk (målningar, teckningar, skulpturer, textila bilder, grafik) och konstnärligt utformade bruksföremål (glas, keramik, silver, möbler, textilier m.m. vilka ej är framställda i flera identiskt lika exemplar). Avgiften är 5 % på klubbat pris och utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av sjuttionde året efter konstnärens död. Det framgår av objektbeskrivningen vilka föremål som omfattas av konstnärsavgiften.  Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (2022: 2.415 kr).

 

 1. Betalning/Avhämtning

Betalning skall ske inom 7 dagar efter auktionens sluttid. Vid försenad avhämtning och/eller betalning debiteras en förvaringsavgift om 20 kr per objekt/dag. Dröjsmålsränta om 2% per månad tillkommer vid betalning efter ovanstående förfallodatum.

Betalning kan göras:

 1. Direkt på hemsidan med bankkort (säker betallösning via Nets Easy). Du hittar kassan och din varukorg under ”Min Sida”.
 2. Via Swish-nummer: 123 459 67 97. Under ”Meddelande” anger du kundnummer.
 3. På plats i auktionshallen vid avhämtning. Observera att vi tyvärr ej tar emot kontanter. Södersens Auktionshus accepterar ej American express och Diners kreditkort, utländska checkar eller eurocheckar.
 4. Betalning från utlandet sker via:

IBAN:  SE83 8000 0830 5500 4285 7045

BIC:    SWEDSESS

Avhämtning skall ske senast 7 dagar efter köpet, vänligen notera våra öppettider.

Om inköpt gods ej kan avhämtas inom 7 dagar efter köpet måste Södersens Auktionshus ovillkorligen underrättas om detta. Lageravgift utgår.

Frakt kan beställas på vissa varor och kostnad tillkommer. Vänligen kontakta kundtjänst för prisuppgift för specifikt objekt.

Södersens Auktionshus äger rätt att vid utebliven betalning häva köpet och erhålla ersättning för skada eller sälja om föremålet för köparens räkning utan underrättelse härom till köparen till det utrops- och bevakningspris som Södersens Auktionshus finner lämpligt. Vid omförsäljning äger Södersens Auktionshus rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning av föremålet. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till köparen. Om försäljningspriset inte förslår att täcka Södersens Auktionshus fordringar och kostnaden för omförsäljning skall köparen erlägga mellanskillnaden.

Södersens Auktionshus har rätt att sälja om föremål som är inropat och betalat men som ej avhämtas inom avtalad tid.

 

 1. Exporttillstånd

Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.

 

 1. Ansvar för fel samt Reklamation

Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen att genom egen undersökning av föremålet innan auktionstillfället noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Uppgift i katalog angående t ex upphovsman, äkthet, ålder, teknik och skick fråntar inte köparens undersökningsplikt av föremålen. Om Södersens Auktionshus efter begäran av köparen har lämnat en konditionsrapport över ett föremåls allmänna kondition och eventuella skador, lagningar m.m., skall sådana uppgifter i likhet med kataloguppgifter endast tjäna som vägledning för köparen och befriar inte köparen från dennes undersökningsplikt. Är väsentlig uppgift i katalogen direkt vilseledande, utgör detta grund för hävning av köpet. Katalogbeskrivningen kan komma att ändras på grund av mellankommande omständigheter. Södersens Auktionshus ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, smärre skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition naturliga förändringar i material såsom exempelvis blekning av papper och sprickbildningar i trä som oavsiktligt förbigåtts vid katalogiseringen och således inte utgör grund för reklamation. Ur och urverk säljes som konstföremål och Södersens Auktionshus ansvarar ej för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen märkt (eller bort märka) felet, dock senast inom 14 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman skall dock ske senast inom 3 år från auktionsdagen.

 

 1. Ansvar

Södersens Auktionshus ansvar gentemot köparen är alltid begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision, mervärdesskatt och eventuell droit de suite. Södersens Auktionshus ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan drabbas av.

 

 1. Tvist

Eventuella tvister skall avgöras enligt svensk lag och i svensk domstol med Uppsala Tingsrätt som första instans.

 

 

Dessa villkor gäller från 2022-01-01